Algemene voorwaarden en auteursrecht

1. Gebruik van de Website Door toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van dosum.nl, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers en gebruikers van de website onder beheer van Historische werkgroep Old Doesum.

2. Inzending en Gebruik van Materiaal Door materiaal in te zenden voor opname op dosum.nl, verleent u een niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde licentie aan Historische werkgroep Old Doesum om het materiaal te gebruiken, reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te verspreiden. U verklaart en garandeert dat u alle rechten bezit of anderszins controlerend optreed over de rechten van het ingezonden materiaal. Inzender gaat akkoord met een volledige aansprakelijkheid voor eventuele directe, indirecte, incidentele of gevolgschade voortvloeiend het inzenden van materiaal.

3. Auteursrecht en Eigendom De inhoud van dosum.nl, waaronder teksten, grafische afbeeldingen, logo’s, iconen, beelden, en code, is eigendom van Historische werkgroep Old Doesum en/of haar auteurs of wordt met toestemming gebruikt en is beschermd onder de Nederlandse en internationale auteursrechtwetten. Voor gebruik van materiaal van onze site buiten de normale weergave op de website is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.

4. Verplichtingen bij Gebruik van Inhoud Het is toegestaan om materiaal van dosum.nl te parafraseren voor informatieve en historische doeleinden, mits de auteur van het materiaal en dosum.nl/Historische werkgroep Old Doesum als bron duidelijk wordt vermeld d.m.v. een bronvermelding volgens wetenschappelijke standaarden. Misbruik van inhoud of inbreuk op deze voorwaarden kan leiden tot juridische actie. Gebruik maken van materiaal van dosum.nl voor commerciële doeleinden is verboden, tenzij wij hier schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.

5. Vrijwaring en Aansprakelijkheid Gebruikers vrijwaren dosum.nl en Historische werkgroep Old Doesum van alle aanspraken van derden met betrekking tot materiaal en ingezonden materiaal. De website en Historische werkgroep Old Doesum is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van de website of het inzenden van materiaal.

6. Besluit niet publiceren gegevens dosum.nl en Historische werkgroep Old Doesum staat het vrij zonder opgaaf van reden te besluiten ingezonden materiaal niet te publiceren en/of te verwijderen. Voor dit materiaal gelden verder de andere bepalingen op deze pagina.

7. Wijzigingen Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer regelmatig de meest actuele versie op onze website.

8. Contact en Auteursrechtinbreuk Neem bij vragen over deze voorwaarden of bij vermoedens van auteursrechtinbreuk contact op met Historische werkgroep Old Doesum via contact.

Datum laatste revisie: 05-03-2024